Bosch Rexroth

The drive and control company.

Индустриска хидраулика

* Пумпи
* Хидромотори
* Хидраулични цилиндри
* Разводни вентили
* Пропорционални и серво вентили
* Електроника за управување
* Акумулатори
* Филтри и филтер елементи
* Системи за третман на масло
* Технологија за контрола на масло

Мобилна хидраулика

* Системи и функционални модули
* Пумпи
* Хидромотори
* Редуктори
* Мобилна контрола
* Компактна хидраулика
* Мобилна електроника
* Акумулатори
* Филтри и филтер елементи
* Технологија за контрола на масло

Монтажна техника

* Основни механички елементи
* Технологија за пренос на материјали и информации
* Системи и опрема за рачно производство
* Помошен софтвер за инжинери MTpro

Електрични погони и управување

* Серво погони
* Мотори и редуктори
* Фрекфенти регулатори
* PLC управувачи
* CNC машини
* Подвижна логика (логика на движење)

Линеарна техника

* Профилни шини
* Линеарни лежишта и вратила
* Завојни склопови
* Системи на линеарна техника
* Системи за ракување со повеќе оски
* Единици за пренос со топчиња и толерантни прстени


линк до веб страната на Bosch Rexroth

назад на листата на застапени брендови

Bosch Rexroth